برچسب: انفجار

انفجار: شبکه آزمایشی انفجاری. قسمت 1

Blast یک Hype L2 شناخته شده است. این پروژه اعلامیه جالبی از Blast Big Bang را منتشر کرد که ماهیت آن توزیع 50% است.