دسته: سالنامه هارما

گربه ای ماجراجو به نام تانر

روزی روزگاری گربه ای کنجکاو و ماجراجو به نام تانر بود که در دنیایی زندگی می کرد که مجموعه های ...

زولتار

مدتها پیش، در سرزمینی دور، جادوگری زیبا و قدرتمند به نام هارما زندگی می کرد.

اترنیوس

سیاره ابدیت. برای قرن ها، تنها موجوداتی با اراده قوی روی این سیاره زندگی می کردند که بیش از همه برای خود ارزش قائل بودند ...

داستان سرایی در مورد Harma یا Harecrypta

هنرمند، مایا، با هدست واقعیت مجازی خود بیدار می شود و وارد هارما می شود...